Konkursy

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

W RAMACH PROGRAMU „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”.

 

 • Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat ochrony danych osobowych.
 1. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
 1. Rozwijanie kreatywności u dzieci i młodzieży.
 • Organizator Konkursu
 1. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Świbie.
 • Założenia organizacyjne
 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII. 
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w 2 kategoriach: klasy IV – V, klasy VI – VII.
 3. Forma pracy:

Klasy IV – V – Komiks o przygodach superbohatera stojącego na straży bezpieczeństwa w sieci.

Klasy VI – VII – Komiks dotyczący tematyki ochrony danych osobowych wśród młodzieży, bezpieczeństwa w sieci, zwracający uwagę na zagrożenia czyhające na młodych ludzi w sieci, mediach społecznościowych.

 1. Format prac plastycznych jest dowolny.
 2. Każdy z uczniów może przekazać jedną pracę. 
 3. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:

Imię, nazwisko

Wiek

Klasa

Tytuł pracy

 • Ocena prac konkursowych
 1. Prace należy składać w terminie do 17stycznia 2020 r.:
 2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury w składzie:przewodnicząca Izabela Ambrozik, członkowie: Alicja Świątek, Adam Burzała.
 3. Jury pod uwagę weźmie:
 • zgodność pracy z tematem,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.

4.Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 • Ogłoszenie wyników Konkursu
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych.
 2. Prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.
 • Nagrody
 1. Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNEGO

KAMISHIBAI

zaproszenie do magicznegoświata teatru

 

KAMISHIBAI (kami – papier, -shibai – teatr) oznacza teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji.

Jest to technika  czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystująca kartonowe plansze z obrazkami i tekstem (37×27 cm) oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę – na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych – w której przedstawiane są kolejne fragmenty historii, bajki, opowiadania.

Konkurs jest organizowany przez bibliotekę w Szkole Podstawowej w Świbie

 • 1. ORGANIZATOR

Anna Polaszczyk nauczyciel-bibliotekarz

 • 2. PATRONAT
 • 3. CEL KONKURSU

Celem głównym konkursu jest rozwijanie twórczości artystycznej uczniów i popularyzacja czytelnictwa. Budzenie zainteresowania przedstawieniami teatralnymi.

Cele szczegółowe:

– rozwijanie umiejętności wypowiedzi przez formy artystyczne,

– rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności wśród uczniów,

-zachęcanie do czytelnictwa, poznawania baśni i legend,

– pobudzanie wyobraźni plastycznej i kształtowanie wypowiedzi językiem plastycznym,

– wyłonienie najpiękniejszych zestawów ilustracji do bajki, baśni, legendy,

– stworzenie pakietu dydaktycznego dla nauczycieli, promującego technikę opowiadania bajek za pomocą Kamishibai.

 • 4. TERMIN

KONKURS trwa od 4 października  2019 roku do 7 listopada 2019 roku.

– dostarczanie prac do –  5 listopada  2019 roku.

– rozstrzygnięcie i wręczenie nagród – 7 listopada 2019 r.

 • 5. ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 1-7szkół podstawowych Szkoły Podstawowej w Świbie
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie zestawu 6-8 plansz z ilustracjami:
 3. a) do wybranej przez siebie bajki, baśni lub legendy,
 4. b) przedstawić własną autorską bajkę, baśń lub legendę.
 5. Prace powinny być wykonane na białym papierze w formacie A3 (37×27 cm).
 6. Prace powinny być wykonane następującymi technikami: kredki, farby, flamastry, wyklejanie. Wszystkie postaci i ważne przedmioty muszą być dobrze widoczne. Na kolejnych ilustracjach powinny wyglądać tak samo. Wszystkie elementy muszą mieć wyraźnie zaznaczone kontury. Ilustracja nie powinna zawierać zbyt wielu elementów. Prace muszą mieć formę płaską. Prace przestrzenne nie będą przyjmowane.

Instrukcja wykonania pracy konkursowej:

– przypomnij sobie bajkę, baśń lub legendę, którą chcesz przedstawić,

– podziel na części (karty opisujące kolejne wydarzenia),

– dodaj część zawierającą tytuł i informacje o autorze opowieści i część z napisem KONIEC

– wykonaj ilustracje do każdej części opowieści na kartach o formacie pasującym do KAMISHIBAI

(plansze o wymiarach 37×27 cm),

– na odwrocie każdej ilustracji naklej wydrukowany tekst oraz miniaturkę obrazka,

– wykonaj jeszcze kartę początkową i końcową

– całość powinna zawierać około6-8 kart + karta tytułowa i karta z napisem KONIEC.

 1. Przyjmujemy prace wykonane indywidualnie, bądź w zespole ( do 3 osób). Każdy uczestnik lub

zespół może przesłać maksymalnie jeden zestaw ilustracji.

 1. Każda strona pracy powinna być ponumerowana oraz opisana na odwrocie tytułem baśni, imionami i nazwiskami autorów ilustracji,
 2. Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Prace powinny być przesłane w formacie A3 (37×27 cm) bez składania.

 • 6. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez JURY powołane przez ORGANIZATORÓW na podstawie

następujących kryteriów:

– zgodność pracy z tematyką,

– inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,

– ogólne wrażenia estetyczne.

 1. W skład JURY wejdą: p. Anna Polaszczyk, p. Alicja Świątek, p. Adam Burzała
 2. JURY wybierze i nagrodzi dwie prace w każdej z kategorii wiekowych (klasy 1-3 oraz 4-7)
 3. JURY ma prawo przyznać inne wyróżnienia w konkursie.
 4. Decyzja JURY KONKURSU o wyłonieniu LAUREATÓW KONKURSU zapada większością głosów.
 5. Decyzja JURY KONKURSU wyłaniająca LAUREATÓW KONKURSU jest ostateczna.
 • 7. Ogłoszenie wyników
 1. Wyniki KONKURSU zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły oraz gazetce szkolnej.
 • 8. Postanowienia końcowe
 1. Przystąpienie uczestnika do KONKURSU jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego

REGULAMINU.

 1. Przekazane prace nie są zwracane i przechodzą one na własność ORGANIZATORÓW KONKURSU.
 2. ORGANIZATORZY zastrzegają sobie prawo do wyłączenia z udziału w KONKURSIE prac uprzednio

publikowanych, biorących udział w innych konkursach oraz te, które mogą naruszać prawa autorskie

osób trzecich.

 1. W razie niejasności związanych z regulaminem lub zasadami udziału w KONKURSIE należy

kontaktować się z: panią Anna Polaszczyk.