Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

„RYBKI”

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI NA WRZESIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

  • poznanie najbliższego otoczenia i niektórych pomieszczeń przedszkolnych; integracja grupy przedszkolnej przez wspólne zabawy ruchowe;
  • wyróżnianie i nazywanie elementów najbliższego otoczenia; utrwalenie zasad bezpieczeństwa; rozwijanie wyobraźni przestrzennej; rozwijanie pamięci wzrokowej i orientacji w przestrzeni podczas spaceru po przedszkolu zgodnie z instrukcją;
  • wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej; doskonalenie umiejętności posługiwania się symbolami; rozwijanie słownika czynnego i umiejętności wypowiadania się na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa; poszerzanie wiedzy dzieci na temat warunków zachowania bezpieczeństwa w placówce;
  • rozpoznawanie zapisu swojego imienia i zapisu imion kolegów i koleżanek z grupy (czytanie globalne); rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania obiektów; utrwalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała;
  • integrowanie grupy przedszkolnej, doskonalenie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności matematycznych przez identyfikowanie i nazywanie części ciała; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez podejmowanie zabaw zespołowych;
  • doskonalenie kompetencji językowych przez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych cech lata jako pory roku); usprawnianie percepcji wzrokowej – ćwiczenie spostrzegania polegające na wyróżnianiu szczegółów ilustracji z tła;
  • doskonalenie umiejętności prezentowania pamiątek z wakacji (tworzenie kącika wspomnień); rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia (ze względu na dwie cechy); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
  • poszerzanie wiedzy na temat różnych regionów Polski i świata w sposób pośredni (zdjęcia, pocztówki, wspomnienia z wakacji); rozwijanie zainteresowań czytelniczych – czytanie globalne, praca z mapą; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się według instrukcji słownej;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych przez doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i wskazywania kierunków na mapie; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe – poruszanie się według instrukcji słownej;
  • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej – wyszukiwanie informacji w różnych źródłach; doskonalenie percepcji słuchowej – słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
  • wprowadzenie liczby i cyfry 0; rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego – wyszukiwanie synonimów i rymów do słów: zero, nic, pusty; wprowadzenie pojęcia dom jako azyl, poczucie bezpieczeństwa – próby tworzenia pojęć ogólnych;
  • rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli, np. niektórych znaków drogowych, instrukcji; przypomnienie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze; ćwiczenie percepcji wzrokowej – różnicowanie podobnych kształtów liter; rozwijanie sprawności małej motoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
  • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw; rozwijanie pamięci wzrokowej; uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych – jak reagować w sytuacjach trudnych; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów;
  • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się w bezpośrednich i pośrednich (internet) kontaktach z innymi ludźmi; doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
  • utrwalenie numerów telefonów alarmowych i sposobu korzystania z nich; wprowadzenie pojęcia pojazd uprzywilejowany; rozwijanie zainteresowań technicznych i sprawności manualnej;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych, określanie lewej i prawej strony swojego ciała; wprowadzenie litery o na przykładzie wyrazu okulary;
  • polisensoryczne poznawanie świata; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę zdań;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych związanych ze schematem ciała – rysunek postaci ludzkiej; rozumienie potrzeby dbania o higienę własnego ciała (profilaktyka); dzielenie się swoimi spostrzeżeniami; słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie w grupie; rozwijanie umiejętności matematycznych przez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu; wprowadzenie liczby i cyfry 1;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze; rozwijanie kompetencji językowych, określanie głoski w nagłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:

  • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. (również w języku angielskim)
  • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 1, 2, 3 lub 4;
  • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
  • prowadzenie obserwacji dzieci;
  • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami;
  • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI NA PAŹDZIERNIK

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

  • rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata; ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach; ćwiczenie umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie kształtów; doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo;
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych; rozwijanie percepcji wzrokowej – wyróżnianie figury z tła; doskonalenie umiejętności globalnego czytania; kontynuowanie rytmów 3-elementowych;
  • utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych (trujących) grzybów; wprowadzenie litery A,a na przykładzie wyrazu aparat; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery a w wyrazach;
  • wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania; utrwalenie umiejętności różnicowania wielkości obiektów; ćwiczenie umiejętności czytania metodą sylabową; doskonalenie umiejętności sprawdzania własnej pracy;
  • doskonalenie wiedzy dzieci na temat przetworów przygotowywanych z owoców i warzyw; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez wprowadzenie pojęć: waga i ważenie; doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów;
  • utrwalenie zasad zdrowego żywienia, kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych;
  • wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia, stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko stosownych do wieku wyborów zdrowotnych i zdaniu sobie sprawy z ich skutków, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe;
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych;
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez przeliczanie obiektów w najbliższym otoczeniu, wprowadzenie liczby i cyfry 2;
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; kształtowanie zachowań prozdrowotnych; doskonalenie nawyku dbania o higienę jamy ustnej; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat; kształcenie sprawności manualnej rąk i wyobraźni twórczej dzieci; zachęcanie do zgodnego i czynnego uczestnictwa w zabawach;
  • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; wprowadzenie litery i na przykładzie wyrazu igła; rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną i sylabową; ćwiczenie umiejętności wyróżniania litery i w wyrazach;
  • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru po parku i lesie; rozwijanie umiejętności matematycznych; doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
  • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; doskonalenie wrażliwości estetycznej; poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych; zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu;
  • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie, doskonalenie wrażliwości estetycznej, wyrażanie rozumienia świata za pomocą impresji plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych;
  • utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie; rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi i zwierząt, rozwijanie umiejętności matematycznych;
  • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości; wprowadzenie litery e, E; wdrażanie do nawyku utrzymania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego;
  • wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca; przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych;
  • wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów;
  • utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.; doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe;
  • rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych; wdrażanie do nawyku utrzymywania prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego; doskonalenie umiejętności interpersonalnych poprzez uczestnictwo w grze.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:

  • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. (również w języku angielskim);
  • zestawy ćwiczeń porannych nr 3 lub 4;
  • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 5, 6, 7 lub 8;
  • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
  • prowadzenie obserwacji dzieci;
  • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami;
  • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI NA LISTOPAD

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

  • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie informacji o relacjach rodzinnych, doskonalenie czytania metodą sylabową, wprowadzenie litery M,m jak mapa;
  • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina;  rozwijanie percepcji wzrokowej, utrwalenie określeń najmłodszy, najstarszy, starszy od, młodszy od;
  • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie percepcji wzrokowej; stosowanie określeń ilustrujących następstwo czasu: wcześniej, później, na początku, następnie, na końcu; wprowadzenie cyfry i liczby 3;
  • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie percepcji słuchowej; ćwiczenie narządów artykulacyjnych;
  • kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty, jaką jest rodzina; rozwijanie percepcji wzrokowej; rozwijanie słownika czynnego o pojęcie drzewo genealogiczne; doskonalenie umiejętności tworzenia drzewa genealogicznego swojej rodziny;
  • poszerzanie wiedzy dotyczącej obiegowego ruchu ziemi, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie przemienności rytmu dzień – noc;
  • poznanie zjawiska skraplania się pary wodnej i jego skutków dla środowiska przyrodniczego; rozwijanie słuchu fonematycznego;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie na podstawie doświadczeń z wodą, rozwijanie myślenia operacyjnego – badanie stałości objętości płynów;
  • utrwalanie pojęć związanych ze zmianami pogody w cyklu pór roku, rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach dotyczących jesienniej pogody, wprowadzenie litery T, t jak termometr;
  • kształtowanie rozumienia pojęcia prognoza pogody, odczytywanie i zapisywanie obserwacji dotyczących zjawisk atmosferycznych, ćwiczenie umiejętności prezentowania swojej pracy na forum grupy;
  • samodzielne wyszukiwanie informacji o zwierzętach domowych z różnych źródeł; wprowadzenie litery D, d na przykładzie wyrazu deska;
  • poszerzanie wiedzy na temat klasyfikacji zwierząt (ssaki, gady, płazy, ptaki, ryby); rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów; wprowadzenie cyfry i liczby 4;
  • kształtowanie odpowiedzialności związanej z opieką nad zwierzętami domowymi; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami domowymi;
  • kształtowanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt; wskazywanie podobieństw pomiędzy ilustracjami obrazującymi pracę weterynarza;
  • rozwijanie poczucia wspólnoty, integrowanie grupy przedszkolnej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie rytmów 3–4 elementowych słuchowo-ruchowych; utrwalenie informacji o niedźwiedziach jako dzikich zwierzętach (bezpieczeństwo); rozwijanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach; doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego – układanie historii na zadany temat;
  • rozwijanie umiejętności samodzielnego korzystania z książek i ilustracji, kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych ze zwierzętami zasypiającymi na zimę; wprowadzenie cyfry i liczby 5;
  • utrwalanie informacji o zwierzętach gromadzących zapasy na zimę; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie litery Y, y jak w wyrazie buty;
  • rozpoznawanie i nazywanie ptaków pozostających na zimę w Polsce oraz przylatujących podczas zimy; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie podobieństw i różnic pomiędzy obrazkami i wyrazami;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez odczytywanie map i planów, zaznaczanie biegunów na globusie; rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących na obu biegunach; rozwijanie pamięci wzrokowej poprzez odtwarzanie obrazków;
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności i empatii w stosunku do zwierząt; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:

  • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. (również w języku angielskim);
  • zestawy ćwiczeń porannych nr 5 lub 6;
  • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 9, 10, 11 lub 12;
  • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
  • prowadzenie obserwacji dzieci;
  • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami;
  • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI NA GRUDZIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

  • swobodne wypowiadanie się na temat swoich pragnień i marzeń; rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej; wprowadzenie liczby i cyfry 6 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
  • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez nazywanie kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie – wskazywanie miejsca zamieszkania Mikołaja; rozpoznawanie, identyfikowanie i nazywanie określonych symboli;
  • wprowadzenie litery K, k na przykładzie wyrazu koperta, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania i odejmowania w codziennych sytuacjach, pisanie kartki pocztowej;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez stosowanie liczebników porządkowych; utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z różnych sprzętów;
  • kształtowanie umiejętności interpersonalnych; rozwijanie umiejętności obdarowywania innych i przyjmowania prezentów, stosowanie zwrotów grzecznościowych;
  • utrwalanie informacji o pochodzeniu różnych produktów, które jemy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie obiektów według ich przeznaczenia i ciężaru;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez mierzenie długości ubrań i tkanin stopą, krokami, dłonią itp.;
  • eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, wyrażanie emocji za pomocą środków pozawerbalnych; wyróżnianie i nazywanie elementów otoczenia; wprowadzenie litery R, r;
  • wprowadzenie informacji dotyczących architektury i budownictwa mieszkaniowego, dzielenie się wiedzą; utrwalenie informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas prac budowlanych;
  • wypowiadanie się na temat zawodów swoich rodziców i dziadków, tworzenie wspólnych doświadczeń; rozwijanie kompetencji językowych poprzez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
  • doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi zawierającej określone słowo dotyczące porządków; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów związanych z porządkami (według określonych 2–3 cech); ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
  • poznanie ozdób świątecznych charakterystycznych dla wybranych regionów Polski m.in. Mazowsza, Podkarpacia, Kaszub; doskonalenie umiejętności wskazywania niektórych miast i regionów na mapie Polski; rozwijanie samodzielności i umiejętności sprawdzania własnej pracy; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podejmowanie czynności dodawania w codziennych sytuacjach;
  • doskonalenie nawyków kulturalnego zachowania się przy stole i zasad podejmowania gości; wprowadzenie liczby i cyfry 7 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
  • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie posługiwania się określeniami: mniej, więcej, najmniej, najwięcej; rozwijanie kompetencji językowych dzieci poprzez wypowiedzi inspirowane tekstem literackim i obrazem; wprowadzenie litery L, l na przykładzie wyrazu lalka;
  • wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji i obrazów; pobudzanie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni;
  • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych regionach Polski m.in. na Mazowszu, Podkarpaciu, Kaszubach; rozwijanie kompetencji językowych poprzez rozwijanie słownika czynnego (wymienianie charakterystycznych zwyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia);
  • zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach na świecie (mi. in. Meksyk, Wielka Brytania); określanie różnic i podobieństw dotyczących obchodów świąt Bożego Narodzenia w wybranych krajach i w Polsce;
  • umacnianie poczucia przynależności do rodziny; rozwijanie kompetencji językowych i matematycznych poprzez stosowanie pojęć: wcześniej, później, teraz;
  • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kultywowanie tradycji śpiewania kolęd; poszerzanie wiedzy o kulturze muzycznej różnych regionów Polski;
  • zapoznanie z tradycjami i zwyczajami związanymi z obchodami świąt Bożego Narodzenia w Polsce; kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez udział w przedstawieniu przed publicznością; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:

  • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. (również w języku angielskim);
  • zestawy ćwiczeń porannych nr 7 lub 8;
  • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
  • prowadzenie obserwacji dzieci;
  • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami;
  • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

Plac zabaw. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – styczeń

Cele ogólne:

  • zapoznanie dzieci ze zjawiskiem różnic czasowych (dwie półkule Ziemi); poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu;
  • poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu; rozwijanie umiejętności rozumienia pojęcia czas; doskonalenie umiejętności działania zgodnie z instrukcją obrazkową; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej wyrazów;
  • utrwalenie informacji o cykliczności pór roku; rozwijanie postrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy obrazkami; doskonalenie wiedzy dzieci na temat czterech pór roku i ważnych świąt w kalendarzu;
  • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez utrwalenie znajomości nazw miesięcy w roku i informacji o ich przemienności; doskonalenie umiejętności rozumienia przysłów; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami;
  • utrwalenie nazw dni tygodnia i ich przemienności; doskonalenie umiejętności posługiwania się takimi przyimkami jak: przedwczoraj, wczoraj, dziś, jutro, pojutrze; utrwalenie liczby 7 w kontekście dni tygodnia; rozwijanie pamięci poprzez omawianie tygodniowego kalendarza aktywności grupy oraz odtwarzanie informacji w nim zawartych;
  • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wskazywanie różnic pomiędzy wyrazami związanymi z zimowym krajobrazem; wprowadzenie liczby i cyfry 8 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym;
  • wprowadzenie litery U, u; doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem czytanego tekstu; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
  • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: koło i trójkąt; rozwijanie umiejętności matematycznych i percepcji wzrokowej poprzez segregowanie, rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
  • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez określanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych w przyrodzie; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; utrwalenie informacji o sposobach chronienia swego ciała przed mrozem i wiatrem;
  • odtwarzanie rytmów ruchowo-słuchowo-wzrokowych; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, naśladowanie sposobu poruszania się zwierząt;
  • doskonalenie postawy szacunku wobec osób starszych; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
  • stosowanie pojęć: wcześniej, później, obecnie; doskonalenie sprawności grafomotorycznej; doskonalenie umiejętności wyróżniania figury z tła; doskonalenie umiejętności dramowych i pantomimicznych;
  • rozwijanie umiejętności manualnych przy wykonywaniu upominku dla babci; uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
  • określanie kierunków na kartce papieru; rozwijanie sprawności manualnej;
  • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek);
  • wprowadzenie litery S, s; określanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw;
  • przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy; rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: kwadrat, prostokąt; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach związanych z zabawami zimowymi;
  • wprowadzenie liczby i cyfry 9 w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym; rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej poprzez zabawy ruchowe; poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o pojęcia związane ze sportami zimowymi;
  • doskonalenie pamięci; rozwijanie sprawności dużej motoryki poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach ruchowych;
  • rozwijanie umiejętności współpracy i stosowania zasad fairplay podczas zawodów grupowych; tworzenie i nazywanie zbiorów obiektów według określonych 2–3 cech.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:

  • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. ;
  • zestawy ćwiczeń porannych nr 9 lub 10;
  • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
  • prowadzenie obserwacji dzieci;
  • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami;
  • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

Plac zabaw. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – luty

Cele ogólne:

  • rozwijanie pamięci słuchowej i słownika czynnego dzieci; rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej; wprowadzenie litery B, b na przykładzie wyrazu balon;
  • kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze; przypomnienie zasad bezpiecznego i higienicznego oglądania telewizji; rozwijanie kompetencji językowych przez rozpoznawanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
  • rozwijanie umiejętności wnioskowania i logicznego myślenia; doskonalenie kompetencji matematycznych przez segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych według przyjętego kryterium;
  • poznawanie elementów kultury polskiej na podstawie legend; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach; uświadamianie czym różni się legenda od bajki i baśni;
  • ćwiczenie pamięci słuchowej, rozwijanie postrzegania wzrokowego przez wyróżnianie i nazywanie elementów ilustracji;
  • poznanie niektórych polskich tańców ludowych, ich nazw oraz podstawowych kroków tanecznych; wprowadzenie litery N, n na przykładzie wyrazu noga;
  • utrwalanie informacji o pracy krawcowej, szewca; rozwijanie umiejętności matematycznych przez mierzenie długości; wprowadzenie liczby 10;
  • podejmowanie samodzielnych aktywności i uczestniczenie w zabawach tematycznych; porównywanie liczebności zbiorów;
  • poszerzenie wiedzy o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie, uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
  • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez zabawy taneczne; rozwijanie kompetencji językowych; kształtowanie słuchu fonematycznego przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
  • rozwijanie kompetencji samodzielnego uczenia się z różnych źródeł; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas rozgrywania gier planszowych; doskonalenie umiejętności odczytywania symboli i posługiwania się nimi;
  • poszerzanie wiedzy o zasobach kryjącymi się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól); poszerzanie wiedzy na temat źródeł złóż w Polsce; stosowanie umiejętności ważenia przedmiotów w zabawie;
  • rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnej przez tworzenie własnego pisma obrazkowego; doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych;
  • wspomaganie rozwoju intelektualnego podczas samodzielnego eksperymentowania, rozwijanie spostrzegania przez wskazywanie różnic między obrazkami i wyrazami;
  • poszerzenie wiedzy o pracy archeologa i paleontologa; doskonalenie umiejętności orientowania się na kartce papieru; rozwijanie pamięci wzrokowej;
  • rozwijanie zainteresowania wynalazkami technologicznymi; wprowadzenie litery P, p na przykładzie wyrazu pralka;
  • wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej; doskonalenie umiejętności dokonywania analizy sylabowej;
  • poszerzanie wiedzy na temat sposobu działania radia, telewizora i telefonu; doskonalenie umiejętności samodzielnego wyszukiwania informacji; rozwijanie słuchu fonematycznego przez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
  • utrwalenie nazw planet w Układzie Słonecznym; wspomaganie rozwoju intelektualnego i odporności emocjonalnej podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych;
  • pobudzanie kreatywnego myślenia i myślenia przyczynowo-skutkowego; zachęcanie do eksperymentowania; rozwijanie kompetencji językowych przez określanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:

  • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. ;
  • zestawy ćwiczeń porannych nr 11 i 12;
  • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 21, 22, 23 i 24;
  • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
  • prowadzenie obserwacji dzieci;
  • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

 

Plac zabaw. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – marzec

Cele ogólne:

  • utrwalanie informacji o charakterystycznych cechach wiosny; doskonalenie umiejętności matematycznych – aspekt porządkowy liczb; rozwijanie zainteresowań badawczych; wprowadzenie litery w na przykładzie wyrazu wazon;
  • rozwijanie kompetencji językowych dzieci przez poznanie i stosowanie przysłów oraz związków frazeologicznych związanych z wiosną; rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
  • wdrażanie do odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
  • tworzenie kalendarza pogody; rozwijanie umiejętności odczytywania prognozy pogody oraz prezentowania jej na forum grupy;
  • pobudzanie rozwoju intelektualnego przez eksperymentowanie, stawianie hipotez i ich sprawdzanie; doskonalenie umiejętności matematycznych przez określanie objętości płynów;
  • utrwalanie informacji o zmianach zachodzących wiosną w przyrodzie, odwoływanie się do własnych doświadczeń; doskonalenie umiejętności przeliczania;
  • doskonalenie umiejętności słuchania tekstu i wypowiadania się na temat jego treści; wprowadzenie litery C, c;
  • rozwijanie kompetencji arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu dodawania cyfr; kształtowanie postawy proekologicznej – zakładanie przedszkolnej uprawy roślin;
  • rozwijanie kompetencji matematycznych przez porządkowanie obiektów według określonych cech; rozwijanie umiejętności wykonywania prac przestrzennych;
  • kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej; rozwijanie umiejętności obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie;
  • rozwijanie poczucia rytmu; doskonalenie umiejętności arytmetycznych przez ćwiczenie zapisu dodawania cyfr;
  • utrwalenie informacji o kierunkach wędrówek ptaków – samodzielne wyszukiwanie informacji; wprowadzenie litery g na przykładzie wyrazu globus; rozwijanie kompetencji matematycznych przez stosowanie liczebników głównych i porządkowych;
  • promowanie zasad zdrowego trybu życia; utrwalanie kształtu poznanych liter;
  • doskonalenie umiejętności interpretowania muzyki ruchem; kształtowanie wrażliwości estetycznej; rozwijanie pamięci wzrokowej;
  • zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi pożegnania zimy w różnych rejonach Polski, kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
  • wdrażanie do samodzielnego wyszukiwania i weryfikowania informacji dotyczących pracy w gospodarstwie, rozwijanie umiejętności współpracy, wprowadzenie litery ł, kształcenie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
  • rozwijanie wiedzy przyrodniczej na temat zwierząt; doskonalenie sprawności narządów artykulacyjnych;
  • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat zwierząt gospodarskich, ćwiczenie pamięci słuchowej;
  • wykonanie pasty jajecznej – zachowanie zasad higieny i bezpieczeństwa podczas prac kuchennych;
  • układanie obrazków i opowiadanie historyjki zgodnie z chronologią wydarzeń, polisensoryczne poznawanie różnych rodzajów serów, utrwalenie informacji o produktach wytwarzanych z mleka.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:

  • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. ;
  • zestawy ćwiczeń porannych nr 13 i 14;
  • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 25, 26, 27 i 28;
  • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
  • prowadzenie obserwacji dzieci;
  • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

 

Plac zabaw. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – kwiecień

Cele ogólne:

  • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe; rozwijanie umiejętności matematycznych przez sprawdzanie objętości płynów;
  • zapoznanie z niektórymi elementami kultury regionalnej związanymi z Wielkanocą, kształcenie kompetencji językowych przez zapoznanie ze słowami pochodzącymi z języka kaszubskiego;
  • wdrażanie do podtrzymania tradycji świątecznych; kształtowanie poczucia rytmu;
  • utrwalenie informacji dotyczących tradycyjnych potraw wielkanocnych, doskonalenie umiejętności zachowania się przy stole i wdrażanie do właściwego podejmowania zaproszonych gości;
  • kształtowanie zainteresowania kulturą polską, odkrywanie różnic między zwyczajami regionalnymi, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej przez zabawy ruchowe;
  • doskonalenie zdolności poznawczych przez przyporządkowywanie ilustracji do określonych dźwięków;
  • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; przypomnienie cyklu rozwoju roślin;
  • utrwalenie informacji o pochodzeniu produktów spożywczych; kształtowanie umiejętności arytmetycznych;
  • rozwijanie zainteresowań technicznych; kształcenie umiejętności matematycznych, segregowania, rozdzielania symboli graficznych według przyjętego kryterium;
  • utrwalenie wiedzy o przemienności pór roku i ich cechach charakterystycznych; kształcenie zdolności poznawczych przez tworzenie i odtwarzanie rytmów wyrazowo-obrazkowych;
  • wprowadzenie pojęć ekologia, ekologiczny; wprowadzenie litery Z, z na przykładzie wyrazu zegar;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za dobrostan naszej planety; doskonalenie percepcji wzrokowej przez wyszukiwanie różnic między obrazkami; rozwijanie kompetencji językowych przez analizę i syntezę głosek w słowach;
  • utrwalenie informacji o sposobach segregowania odpadów; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
  • rozbudzanie zainteresowań technicznych i konstrukcyjnych – tworzenie w małych grupach zamkniętego układu elektrycznego; zapoznanie z odnawialnymi źródłami energii;
  • zapoznanie ze sposobem działania oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów; rozwijanie umiejętności arytmetycznych;
  • kształtowanie odporności emocjonalnej poprzez wypowiadanie się na forum grupy; wprowadzenie litery F, f;
  • rozwijanie kompetencji poznawczych i myślenia logicznego przez ukazanie procesu powstawania papieru; rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zapisywania prostych działań arytmetycznych;
  • wprowadzenie słownictwa określającego nazwy zawodów związanych z powstaniem książki: autor, redaktor, ilustrator, drukarz, wydawca itp.; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
  • rozwijanie kompetencji poznawczych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
  • kształtowanie percepcji wzrokowej i myślenia matematycznego poprzez rozpoznawanie cyfr i liczb; ukazanie różnic i podobieństw między biblioteką i księgarnią.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:

  • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. ;
  • zestawy ćwiczeń porannych nr 15 i 16;
  • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 29, 30, 31 i 32;
  • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
  • prowadzenie obserwacji dzieci;
  • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami

 

Plac zabaw. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – maj

Cele ogólne

  • rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych (flaga, godło, hymn narodowy);
  • doskonalenie umiejętności ilustrowania ruchem opowieści; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez podawanie nazw kierunków na kartce papieru, odczytywanie charakterystycznych punktów na mapie; rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli;
  • rozwijanie zainteresowania przyrodą Polski; zaznaczanie morza i gór na konturowej mapie Polski; ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej;
  • wprowadzenie litery j; przypomnienie nazw miast leżących nad Wisłą, w tym Krakowa; kształcenie słuchu fonematycznego poprzez słuchanie i identyfikowanie dźwięków z otoczenia;
  • utrwalenie informacji o Polsce jako kraju członkowskim Unii Europejskiej, poznanie hymnu i flagi wspólnotowej; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez zapisywanie treści opowiadania w dostępny sposób;
  • kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez eksperymentowanie z rytmem i dźwiękami; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez tworzenie zbiorów obiektów ze względu na określone cechy; wprowadzenie litery H, h;
  • rozwijanie słuchu fonemowego poprzez tworzenie i odtwarzanie rytmów słuchowych zawierających nazwy określonych instrumentów muzycznych;
  • rozwijanie zainteresowań dźwiękami wydawanymi przez przedmioty inne niż typowe instrumenty; kształtowanie wrażliwości muzycznej i wyobraźni;
  • rozwijanie zainteresowań muzyką okolicznościową – właściwą na urodziny, do tańca, relaksu, na uroczystości itp.;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne samopoczucie i zdrowie; zapoznanie dzieci z trudnościami wynikającymi z uszkodzenia słuchu; pobudzanie wrażliwości i empatii;
  • doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw; doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób;
  • kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, empatii, komunikacji interpersonalnej; rozwijanie kompetencji językowych; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
  • wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości; kształtowanie umiejętności matematycznych poprzez poruszanie się w przestrzeni według instrukcji słownej;
  • kształtowanie odporności emocjonalnej; identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocjonalnych;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej, muzycznej; wizualizacje muzyczno – ruchowe; doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej;
  • poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze słowem mama; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;
  • utrwalenie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła;
  • utrwalenie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, krewni itp.; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez określanie lewej i prawej strony w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała i innych obiektów;
  • wzmacnianie poczucia przynależności do rodziny; identyfikowanie i nazywanie członków rodziny, określanie głoski w nagłosie słów związanych z rodziną;
  • rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas uroczystości.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia

  • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. ;
  • zestawy ćwiczeń porannych nr 17 i 18;
  • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 33, 34, 35 i 36;
  • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
  • prowadzenie obserwacji dzieci;
  • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

 

Plac zabaw. Sześciolatek. Miesięczny plan pracy – czerwiec

Cele ogólne:

  • zapoznanie dzieci z uniwersalnymi prawami i obowiązkami dzieci na całym świecie; rozpoznawanie i identyfikowanie symboli graficznych; doskonalenie umiejętności przeliczania słów w zdaniach; doskonalenie umiejętności czytania;
  • wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci na całym świecie;
  • kształtowanie rozwoju poznawczego poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach;
  • rozwijanie fantazji i wyobraźni; rozwijanie zdolności językowych poprzez tworzenie rymów do słów; doskonalenie umiejętności matematycznych poprzez rysowanie symetrycznych figur;
  • poszerzanie zasobu słownictwa, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe, rozwijanie kompetencji społecznych;
  • rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez wprowadzenie znaku „–”;
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania kontynentów na mapie; tworzenie kolekcji zwierząt na podstawie mapy świata, rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez posługiwanie się modelami monet i banknotów;
  • wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zwierzętach w różnych źródłach (książki, ilustracje, albumy); rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach; określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów o prostej budowie fonetycznej;
  • poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po lesie; wspomaganie rozwoju intelektualnego poprzez przyporządkowanie ilustracji usłyszanym dźwiękom;
  • utrwalenie zasad bezpieczeństwa podczas kontaktu z nieznajomymi zwierzętami; poszerzanie zasobu słownictwa o pojęcia związane z pierwszą pomocą;
  • rozwijanie kompetencji językowych poprzez wdrażanie do rozumienia żartów słownych i obrazkowych;
  • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się podczas burzy, ćwiczenie umiejętności matematycznych poprzez odtwarzanie treści opowiadań ilustrowanych, wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez;
  • wspomaganie rozwoju umysłowego poprzez eksperymentowanie, sprawdzanie i weryfikowanie hipotez; rozwijanie spostrzegania wzrokowego poprzez uzupełnianie ilustracji według podanego wzoru;
  • wspomaganie umiejętności matematycznych rytmicznych poprzez stosowanie nazw dni tygodnia; tworzenie kalendarza letniej pogody; doskonalenie umiejętności różnicowania samogłosek i spółgłosek;
  • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami malarskimi; doskonalenie umiejętności określania kierunków na kartce papieru; rozwijanie kompetencji językowych poprzez analizę i syntezę głosek w słowach;
  • utrwalenie zasad bezpieczeństwa, w tym bezpiecznego poruszania się po szlakach turystycznych;
  • określanie głoski w nagłosie i wygłosie słów związanych z morzem, tworzenie łańcucha skojarzeń językowych;
  • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się nad wodą, w lesie, w górach; wdrażanie do rozpoznawania symboli i znaków oraz podawania ich nazw;
  • przygotowanie do rozstania z przedszkolem i przedszkolnymi przyjaciółmi; wskazanie sposobów na podtrzymanie kontaktu z przyjaciółmi z grupy;
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe; dzielenie się z innymi swoimi planami wakacyjnymi.

Zabawy codziennie realizowane w planie dnia:

  • „Powitanka” – zabawy językowe do wyboru N. ;
  • zestawy ćwiczeń porannych nr 19 i 20;
  • zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr 37, 38, 39 i 40;
  • praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych;
  • prowadzenie obserwacji dzieci;
  • wdrażanie do systematycznego stosowania zabiegów higienicznych po zabawie i przed posiłkami.

 

GRUPA „ŻABKI”

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  • Przypomnienie imion dzieci w grupie przedszkolnej.
  • Kształtowanie umiejętności przedstawiania się.
  • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu.
  • Poznanie osób pracujących w grupie/w przedszkolu, ich imion i zadań.
  • Zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym.
  • Kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych.
  • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
  • Integracja grupy.
  • Kształtowanie umiejętności rzutu oburącz.
  • Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.
  • Wspólne tworzenie kodeksu grupy.
  • Wyrabianie nawyku używania słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
  • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
  • Wspomaganie dzieci w zdobywaniu umiejętności przedstawienia się – podania imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia.
  • Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
  • Rozwijanie umiejętności werbalnego wyrażania uczuć, zdobywanie umiejętności odgrywania roli.
  • Wdrażanie do dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi.
  • Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji.
  • Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata.
  • Czytanie globalne wyrazu
  • Kształtowanie umiejętności współpracy.
  • Kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy.
  • Uświadomienie dzieciom różnorodności miejsc spędzania wakacji.
  • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
  • Oswajanie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami.
  • Zapoznanie z mapą Polski, kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazów górskiego i nadmorskiego.
  • Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
  • Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez wyraźne wymawianie spółgłosek.
  • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze środków transportu.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania.
  • Zwrócenie uwagi na to, komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie.
  • Wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości.
  • Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny.
  • Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
  • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze.
  • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw.
  • Kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej.
  • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
  • Wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.
  • Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
  • Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania/grupowania przedmiotów (pary funkcyjne).
  • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała;
  • Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną.
  • Zapoznanie się dzieci ze zmysłami.
  • Rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych.
  • Klasyfikowanie przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych.
  • Wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało – wzrok, oczy.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem przeznaczenia i wielkości.
  • Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk.
  • Wdrażanie do dbania o porządek w sali –kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
  • Kształtowanie świadomości ekologicznej.
  • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.

 

Zadania do codziennej realizacji:

  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań– zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
  • Zabawy z „Powitankami” –wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
  • Zabawy z rymowankami do masażu– doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
  • Ćwiczenia ruchowe w ranku.
  • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
  • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
  • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym– bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
  • „Krąg przyjaciół”– rozmowa o minionym dniu : zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające– zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.
  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  • Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.
  • Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).
  • Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców.
  • Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
  • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.
  • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
  • Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
  • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
  • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.
  • Promowanie zasad zdrowego żywienia.
  • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
  • Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często.
  • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
  • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
  • Doskonalenie dużej motoryki.
  • Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.
  • Wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.
  • Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się.
  • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
  • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
  • Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
  • Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
  • Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem.
  • Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
  • Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
  • Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
  • Rozbudzanie u dzieci zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
  • Rozwijanie umiejętności matematycznych– porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
  • Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi.
  • Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.
  • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
  • Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.
  • Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt.
  • Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
  • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
  • Rozwijanie kreatywności.
  • Rozwijanie cierpliwość i koncentracji.
  • Rozwijanie zdolności improwizacyjnych (muzyka).
  • Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
  • Uwrażliwianie na sztukę.
  • Pobudzanie do działań artystycznych.
  • Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
  • Wyrabianie odwagi i śmiałości.
  • Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
  • Wdrażanie do nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.

 

Zadania do codziennej realizacji:

  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań– zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
  • Zabawy z powitankami– wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
  • Zabawy z rymowankami do masażu– doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
  • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
  • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
  • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
  • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym– bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
  • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające– zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC LISTOPAD

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
  • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny.
  • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
  • Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu.
  • Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych czasów.
  • Kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych.
  • Rozwijanie u dzieci zwinności i równowagi.
  • Kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu.
  • Pogłębianie więzi rodzinnej.
  • Doskonalenie małej motoryki.
  • Doskonalenie umiejętności prawidłowego posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.
  • Doskonalenie technik zapamiętywania.
  • Rozwijanie spostrzegawczości.
  • Kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5.
  • Doskonalenie umiejętności rozumienia swoich uczuć i emocji związanych z pogodą.
  • Poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia dotyczące zjawisk przyrodniczych.
  • Zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie.
  • Wyjaśnienie znaczenia deszczu dla ludzi, roślin i zwierząt.
  • Rozbudzanie ciekawości świata.
  • Prowadzenie obserwacji i wyciągnięcie wniosków z doświadczeń.
  • Dostrzeganie rytmu i następstwa dnia i nocy.
  • Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.
  • Kształtowanie sprawności manualnej.
  • Rozwijanie umiejętności rozróżniania pór roku i obserwowania pogody.
  • Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
  • Wzmacnianie mięśni kręgosłupa.
  • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
  • Rozwijanie logicznego myślenia dzieci poprzez rozwiązywanie zagadek słownych.
  • Rozwijanie u dzieci umiejętności logicznego myślenia i klasyfikowania.
  • Rozwijanie u dzieci wrażliwości słuchowej w zabawach związanych z rozpoznaniem głosów zwierząt.
  • Zapoznanie dzieci z techniką malowania opuszkami palców.
  • Rozwijanie słownika dzieci przez wprowadzenie pojęć: ssaki, ptaki, ryby – klasyfikowanie zwierząt.
  • Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy na temat swojego ulubionego zwierzęcia.
  • Wzmacnianie mięśni grzbietu.
  • Poszerzenie wiedzy dzieci dotyczącej pracy weterynarza.
  • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności współdziałania.
  • Rozwijanie umiejętności tanecznych.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
  • Poznanie zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
  • Kształtowanie umiejętności uważnej obserwacji przyrody (dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z nadejściem zimy).
  • Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 6.
  • Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków zimujących w Polsce.
  • Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3.
  • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni plastycznej.
  • Doskonalenie umiejętności współdziałania.
  • Wdrażanie do mądrego i odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt w czasie zimy.
  • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.

 

Zadania do codziennej realizacji:

  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań– zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
  • Zabawy z powitankami– wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
  • Zabawy z rymowankami do masażu– doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
  • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
  • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
  • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
  • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym– bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
  • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające– zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  • Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych.
  • Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach.
  • Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania.
  • Kształtowanie sprawności fizycznej przez wzmocnienie mięśni stóp.
  • Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności.
  • Zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego.
  • Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie
  • Wdrażanie dzieci do posługiwania się adresem.
  • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
  • Rozwijanie sprawności manualnych dzieci.
  • Uświadomienie dzieciom, jak można pomagać innym.
  • Wspieranie dzieci przy przygotowaniu prezentów dla potrzebujących dzieci.
  • Wzbogacenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów związanych ze świętami.
  • Rozwijanie u dzieci wyobraźni przestrzennej.
  • Uświadomienie dzieciom, że to co jemy ma wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie.
  • Rozwijanie u dzieci małej motoryki, usprawnianie palców i dłoni w czasie zajęć poświęconych przygotowaniu jedzenia (wałkowanie, mieszanie, ugniatanie).
  • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o wyrazy związane z pracą krawcowej i krawca.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności wyrażania własnych emocji w pracach plastycznych.
  • Wspomaganie dzieci, aby dokończały rozpoczętą pracę.
  • Rozwijanie u dzieci umiejętności planowania działań.
  • Doskonalenie u dzieci umiejętności pracy zespołowej.
  • Budzenie szacunku dzieci dla pracy ludzi z różnych zawodów.
  • Rozwijanie u dzieci procesów spostrzegania poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic w wyglądzie konkretnych przedmiotów i ich odpowiedników na ilustracjach.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności i nawyku sprzątania po sobie.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności grupowania obiektów według podanej cechy.
  • Zapoznanie dzieci z tradycją ozdabiania choinki.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności manualnych.
  • Zapoznanie dzieci z tradycjami i zwyczajami bożonarodzeniowymi.
  • Doskonalenie u dzieci umiejętności prawidłowego, bezpiecznego posługiwania się sztućcami.
  • Rozbudzenie u dzieci zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
  • Rozwijanie percepcji słuchowej dzieci, poprzez powtarzanie usłyszanego rytmu.
  • Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała, ćwiczenie równowagi.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności interpretacji utworu muzycznego i scenicznego za pomocą ruchu.
  • Kształtowanie u dzieci poczucia pewności siebie.
  • Utrwalenie wiedzy dzieci na temat zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności słuchania innych, nieprzerywania w trakcie czyjejś wypowiedzi.
  • Stwarzanie możliwości rozwijania zmysłu węchu.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.
  • Doskonalenie zmysłu równowagi.
  • Wdrażanie dzieci do umacniania poczucia własnej wartości.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności formułowania życzeń świątecznych.
  • Kształtowanie umiejętności wspólnego śpiewania.
  • Kształtowanie szybkiej reakcji na sygnały słowne oraz muzyczne.
  • Wspieranie dzieci przy wyrabianiu odwagi i śmiałości scenicznej.
  • Kształtowanie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
  • Kształtowanie u dzieci poczucia jedności i wspólnego dążenia do wyznaczonego celu.

 

Zadania do codziennej realizacji:

  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
  • Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
  • Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
  • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
  • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
  • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
  • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
  • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC STYCZEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  • Kształtowanie umiejętności planowania.
  • Usprawnianie aparatu oddechowego
  • Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby.
  • Rozwijanie wyobraźni dzieci.
  • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu
  • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
  • Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech.
  • Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
  • Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, mocowanie).
  • Poszerzenie słownika dzieci o nazwy miesięcy.
  • Zapoznanie dzieci z zasadami układania rytmu.
  • Rozwijanie umiejętności nazywania dni tygodnia.
  • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
  • Zapoznanie dzieci ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy: mróz, śnieg, lód.
  • Wdrażanie do wypowiadania się na podany temat.
  • Rozwijanie zdolności manualnych.
  • Kształtowanie u dzieci postawy dbałości o własne zdrowie.
  • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
  • Kształtowanie u dzieci wiary we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych.
  • Rozwijanie u dzieci umiejętności analizy i syntezy głoskowej.
  • Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu –hartowanie.
  • Poszerzenie wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy.
  • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary funkcyjne).
  • Wyzwalanie u dzieci aktywności pantomimicznej.
  • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
  • Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat babci.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi na temat dziadka.
  • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych.
  • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla babci i dziadka.
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw.
  • Rozwijanie umiejętności rzutu do celu.
  • Kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji.
  • Kształtowanie motoryki w zakresie zręczności i zwinności.
  • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas wymyślania zimowego toru przeszkód.
  • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
  • Wspieranie ciekawości dzieci i kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków.
  • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi.
  • Kształtowanie odporności emocjonalnej.
  • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
  • Kształtowanie umiejętności uważnego obserwowania otoczenia, nazywania jego elementów, porównywania ich z tym, co znajduje się bliżej i dalej.

 

Zadania do codziennej realizacji:

  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
  • Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
  • Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
  • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
  • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
  • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
  • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
  • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC LUTY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich.
  • Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji.
  • Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej.
  • Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia.
  • Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci.
  • Doskonalenie technik zapamiętywania (mnemotechniki).
  • Rozwijanie spostrzegawczości.
  • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
  • Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi.
  • Rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią wydarzeń.
  • Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
  • Rozwijanie umiejętności teatralnych.
  • Zilustrowanie utworu literackiego za pomocą przedstawienia kukiełkowego.
  • Rozwijanie poczucia rytmu.
  • Kształtowanie umiejętności współpracy w parach.
  • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.
  • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według podanych cech.
  • Kształtowanie umiejętności dobierania stroju adekwatnie do okazji.
  • Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
  • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze strachem przed wizytą u fryzjera.
  • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat własnych emocji i rozpoznawania różnych emocji u innych osób.
  • Usprawnianie aparatu oddechowego.
  • Kształtowanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
  • Kształtowanie wrażliwości muzycznej.
  • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
  • Wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci związanego ze światem dinozaurów.
  • Rozbudzanie ciekawości badawczej.
  • Poznawanie rożnych form ekspresji artystycznej –rysowania węglem.
  • Kształtowanie umiejętności manualnych.
  • Usprawnianie narządów artykulacyjnych.
  • Rozwijanie pomysłowości dzieci.
  • Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi.
  • Kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów w zbiorach i określania, w którym jest mniej, więcej i tyle samo.
  • Doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie.
  • Wzbogacenie zasobu słownictwa związanego z podróżowaniem, środkami transportu.
  • Kształtowanie umiejętności układania rytmów z figur geometrycznych.
  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
  • Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
  • Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez zabawy parateatralne i dramowe.
  • Doskonalenie pamięci słuchowej.
  • Doskonalenie umiejętności tworzenia prac technicznych z wykorzystaniem różnych materiałów.
  • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
  • Rozwijanie pomysłowości i aktywności twórczej.
  • Wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy – przełamywanie barier typu „nie umiem”.

 

Zadania do codziennej realizacji:

  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
  • Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
  • Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
  • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
  • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
  • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
  • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
  • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MARZEC

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  • Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
  • Uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku.
  • Rozbudzanie fantazji i wyobraźni.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się.
  • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby.
  • Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
  • Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
  • Rozwijanie umiejętności obserwacji przyrody.
  • Budowanie wiedzy dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie.
  • Kształcenie umiejętności wnioskowania.
  • Utrwalenie wiedzy dzieci na temat charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie na wiosnę.
  • Kształtowanie nawyku sprzątania po sobie.
  • Zapoznanie z pierwszymi wiosennymi kwiatami.
  • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wybranych nazw wiosennych kwiatów.
  • Zapoznanie dzieci z etapami sadzenia roślin; rozwijanie postawy proekologicznej.
  • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dotyczących ptaków.
  • Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
  • Uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody.
  • Kształtowanie umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach).
  • Wzbogacenie zasobu słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę.
  • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów (pary podobne, pary funkcyjne).
  • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce.
  • Rozwijanie umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż.
  • Rozpoznawanie za pomocą zmysłu smaku wybranych owoców i warzyw.
  • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
  • Wdrażanie do poznawania rożnych form ekspresji artystycznej – malarstwo, rzeźba, muzyka, poezja, proza.
  • Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu
  • Wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.
  • Doskonalenie sprawności manualnej.
  • Budowanie wiedzy dzieci na temat pracy rolnika.
  • Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w krajobrazie wsi i miasta.
  • Poszerzenie wiedzy dzieci na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie.
  • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
  • Rozwijanie aparatu mowy dzieci poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
  • Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: kaczka, indyk, koza, pies, kot.
  • Rozwijanie procesów spostrzegania, poprzez dostrzegania podobieństw i różnic w porównywanych jajkach ptaków gospodarstwa wiejskiego.
  • Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk przed przygotowywaniem i zjadaniem posiłków.
  • Budowanie wiedzy dzieci na temat produktów spożywczych pochodzących od różnych zwierząt gospodarskich.
  • Kształtowanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej.

 

Zadania do codziennej realizacji:

  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
  • Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
  • Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
  • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
  • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
  • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
  • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
  • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄCKWIECIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania dotyczącego przygotowań do Wielkanocy i wypowiadania się na jego temat.
  • Kształtowanie umiejętności współdziałania.
  • Doskonalenie umiejętności manualnych.
  • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi.
  • Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
  • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
  • Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych.
  • Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
  • Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych.
  • Rozwijanie umiejętności składania życzeń.
  • Doskonalenie sprawności manualnej podczas ozdabiania jaj.
  • Wzmacnianie więzi społecznych w grupie rówieśników i w gronie rodzinnym.
  • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wsi.
  • Kształtowanie odpowiedzialności za zwierzęta.
  • Budowanie wiedzy dzieci na temat cyklu rozwoju roślin.
  • Rozwijanie u dzieci umiejętności wnikliwej obserwacji przyrody.
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia i przeliczania zbiorów.
  • Zapoznanie dzieci z etapami powstawania chleba.
  • Rozwijanie wyobraźni w zabawach konstrukcyjnych.
  • Kształtowanie umiejętności współpracy.
  • Kształtowanie u dzieci świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku.
  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych.
  • Zaznajamianie dzieci z rodzajem pracy w gospodarstwie w odniesieniu do pór roku.
  • Rozwijanie u dzieci spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
  • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
  • Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
  • Wzbogacenie wiedzy i słownictwa dzieci na temat Ziemi.
  • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej.
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za czystość Ziemi.
  • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
  • Poznanie sposobów wykorzystania prądu.
  • Kształtowanie świadomości ekologicznej.
  • Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
  • Rozbudzenie w dziecku zainteresowania książką i czytaniem.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionej książki.
  • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
  • Budowanie wiedzy dzieci na temat powstawania papieru.
  • Poszerzanie wiedzy dzieci o zawodach: pisarz, grafik, redaktor, drukarz.
  • Rozwijanie kreatywności przez zabawę we wspólne tworzenie opowiadania.
  • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcie księgarnia.
  • Wprowadzenie do posługiwania się pieniędzmi przez zabawę w sklep.
  • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania się w księgarni.
  • Zapoznanie dzieci z zasadami działania biblioteki: wypożyczanie i oddawanie.
  • Rozwijanie umiejętności porządkowania przedmiotów (książek) wg cech (np. wygląd, treść).

 

Zadania do codziennej realizacji:

  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
  • Zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
  • Zabawy z rymowankami do masażu– doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
  • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
  • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
  • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
  • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym– bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
  • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające– zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

 

 

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC MAJ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.
  • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.
  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy.
  • Rozwijanie umiejętności manualnych.
  • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni.
  • Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
  • Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
  • Zachęcanie dzieci do aktywności badawczej.
  • Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.
  • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
  • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.
  • Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.
  • Rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania.
  • Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela– dyrygenta.
  • Zachęcanie dzieci do świadomej obserwacji świata.
  • Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów.
  • Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.
  • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat hymnu jako symbolu narodowego.
  • Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych.
  • Budowanie wiedzy dzieci na temat budowy aparatu słuchowego człowieka.
  • Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.
  • Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.
  • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.
  • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
  • Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością.
  • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.
  • Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat „historii” usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej.
  • Wyzwalanie kreatywności twórczej.
  • Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej ze swoją rodziną.
  • Rozwijanie u dzieci sprawności manualnej.
  • Kształtowanie umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.
  • Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.
  • Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.
  • Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.
  • Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.
  • Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

 

Zadania do codziennej realizacji:

  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań– zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
  • Zabawy z powitankami– wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
  • Zabawy z rymowankami do masażu– doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
  • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
  • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
  • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
  • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym– bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
  • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające– zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC CZERWIEC

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

  • Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki.
  • Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności.
  • Pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek).
  • Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świeci
  • Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego.
  • Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz.
  • Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie.
  • Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach i uważnego słuchania tego, co mówią inni.
  • Rozwijanie zdolności plastycznych.
  • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej.
  • Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
  • Rozwijanie umiejętności słuchania i wydawania poleceń.
  • Poszerzanie wiedzy o dzikich zwierzętach żyjących w Polsce.
  • Rozwijanie umiejętności wskazywania cech różniących zwierzęta (większy – mniejszy) oraz cech wspólnych (wygląd, środowisko życia, pożywienie).
  • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków wydawanych przez zwierzęta.
  • Zapoznanie dzieci z podstawowymi cechami klasyfikacji zwierząt: ssaki, ptaki, gady, płazy, owady.
  • Kształtowanie zdolności plastycznych.
  • Rozwijanie umiejętności technicznych.
  • Kształtowanie umiejętności reagowania na polecenia w trakcie zabaw ruchowych.
  • Zapoznanie dzieci z zasadami zachowania bezpieczeństwa w lesie w stosunku do zwierząt: nie podchodź, nie dotykaj, nie uciekaj.
  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
  • Zapoznanie dzieci z powszechnymi gatunkami roślin w Polsce i ich roli.
  • Wdrażanie dzieci do ostrożności w kontaktach z roślinami; rozwijanie wiedzy o barwach, kontrastach.
  • Uświadamianie dzieciom sposobów bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach pogodowych.
  • Rozwijanie wiedzy dzieci na temat pochodzenia, natury i skutków zjawisk pogodowych.
  • Utrwalanie wiedzy dzieci na temat barw i ich łączenia.
  • Kształtowanie świadomości cykliczności w przyrodzie – pory roku, pory dnia.
  • Wdrażanie dzieci do systematycznej pracy.
  • Zachęcanie dziecka do świadomej obserwacji otaczającego je świata.
  • Doskonalenie percepcji wzrokowej.
  • Rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni.
  • Utrwalenie wiedzy dzieci dotyczącej cech barw: ciepłe i zimne kolory.
  • Zapoznanie dzieci z pracą artystów: malarzem, rzeźbiarzem, poetą, muzykiem.
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności przez układanie pejzaży górskich z figur geometrycznych.
  • Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez zabawę w echo.
  • Porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz.
  • Doskonalenie umiejętności koordynacji ruchowej i orientacji.
  • Zapoznanie dzieci z zasadami bezpieczeństwa– postępowania w przypadku zgubienia się.
  • Rozwijanie u dzieci umiejętności bezpiecznego posługiwania się danymi identyfikacyjnymi: imię, nazwisko, imiona rodziców, adres.
  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawanie zapisu imion: własnego i innych.
  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania i wypowiadania się na jego temat.
  • Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie.
  • Zapoznanie dzieci z funkcją pocztówek i zachęcenie do wysyłania kartek z wakacji do przedszkola.

 

Zadania do codziennej realizacji:

  • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań– zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
  • Zabawy z powitankami– wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
  • Zabawy z rymowankami do masażu– doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
  • Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
  • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
  • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
  • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym– bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
  • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
  • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające– zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.