Programy / Projekty

 

XII edycja Akademii Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klasy I przystąpili do realizacji programu edukacyjnego Akademia Bezpiecznego Puchatka. Jest to największy w Polsce program edukacyjny o tematyce bezpieczeństwa skierowany do uczniów z najmłodszych klas szkół podstawowych w całej Polsce. Program obejmuje tematykę związaną z bezpieczeństwem dzieci na drodze, w domu, w szkole oraz w Internecie. Patronem Honorowym akcji jest Komendant Główny Policji oraz Kuratoria Oświaty. Do tej pory w programie wzięło udział łącznie 2 500 000 dzieci. Teraz Nasza kolej!

Projekt czytelniczy „Mała książka – wielki człowiek”

Uczniowie klasy I uczestniczą w projekcie „Mała książka – wielki człowiek” realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem Ministerstwa Edukacji  Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka, którego celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych. Dzieci za sprawą specjalnie przygotowanych dla nich książek z serii „Czytam sobie 1 klasa” zgłębiają tajniki czytania.

Projekt Uniwersytetu Dzieci w Klasie

Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?

 

Matematyka, to umiejętność rozwiązywania problemów. Jej wartość jest tak ogromna, że nazywana jest „królową nauk”.

Projekt Mali matematycy. Gdzie kryje się matematyka?- realizowany będzie przez uczniów klasy I Szkoły Podstawowej w Świbie.

Celem projektu jest wykształcenie wyobraźni oraz intuicji matematycznej. Uczymy dzieci samodzielnie myśleć, rozwiązywać problemy oraz dostrzegać regularności. Dzieci uczestniczące w zajęciach rozwijają pasję, myślenie logiczne i matematyczne, a także odkryją, że matematyką można się bawić. Wyzwali to dużo radości i podniesie wiarę w siebie.

Projekt pozwoli także wesprzeć uczniów w rozwoju tak istotnych kompetencji, jak:

 • kreatywność,
 • otwartość,
 • myślenie krytyczne i analityczne,
 • innowacyjność,
 • empatia,
 • umiejętność pracy projektowej i współpracy.

Projekt Uniwersytetu Dzieci w Klasie to profesjonalne i atrakcyjne uzupełnienie edukacji szkolnej, zgodne z podstawą programową. Gotowe scenariusze lekcji tworzone są we współpracy z naukowcami, artystami i ekspertami. Stawiają na naukę przez doświadczenie i samodzielność w zdobywaniu wiedzy.

Projekt to cykl 8 lekcji składający się z zaproponowanych scenariuszy, dotyczących wybranej tematyki. Składa się z 2 etapów:

 • lekcji na rozgrzewkę, które pozwalają na integrację dzieci i oswojenie ich ze swoimi emocjami
 • lekcji tematycznych – związanych z wiodącym tematem projektu, opartych na Metodzie Pytań i Doświadczeń.

Podczas zajęć uczniowie będą ćwiczyć odczytywanie godzin, poznają jednostki miar i wag oraz nauczą się prowadzić obliczenia pieniężne. Uczestnicząc w projekcie, rozwiną również umiejętność samodzielnego, logicznego i krytycznego myślenia.

 Etapy realizacji projektu

Lekcje na rozgrzewkę – realizacja z uczniami 2 wybranych scenariuszy, aby oswoić uczniów z ich emocjami:

 1. Jak uczyć się koncentracji uwagi?
 2. Jaką moc ma empatia?
 3. Po co nam emocje?
 4. Kiedy kogoś kochamy?

Lekcje tematyczne – realizacja z uczniami 6 wybranych scenariuszy, związanych z tematem projektu. Kolejność  wykonania zadania jest dowolna:

 1. Jak płynie czas?
 2. Jak mierzymy czas?
 3. Jak odczytać czas?
 4. Ile papieru jest w rolce?
 5. Czy wszystko da się zważyć i zmierzyć?
 6. Gdzie jest prawo, a gdzie lewo?
 7. Ile ścian ma wielościan?
 8. Jak narysować koło?

 

Projekt zakłada również wskazówki do realizacji zadań w czasie ewentualnej nauki zdalnej lub hybrydowej.

 

Finansoaktywni

Projekty Uniwersytetu Dzieci w Klasie w roku szkolnym 2020

 

 

Harmonogram XI edycji programu edukacyjnego ” Twoje Dane – Twoja Sprawa” (1)

 

Finansoaktywni

 

 

Harmonogram X edycji programu Twoje dane Twoja_sprawa

 

MAMO, TATO – co Wy na to? 

Nowy program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców i opiekunów powstał z inicjatywy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Głównym celem programu jest zwrócenie uwagi rodziców dzieci 5-6 letnich na specyfikę ich rozwoju, istotę zmian fizycznych i psychicznych, których doświadczają, ze szczególnym naciskiem na ich potrzeby, słabości i kryzysy.

Cele szczegółowe programu to:

 • podniesienie poziomu wiedzy rodziców i opiekunów na temat wybranych elementów rozwoju emocjonalnego, psychicznego i społecznego dzieci 5-6 letnich.
 • uwrażliwienie rodziców na ich kluczową rolę w rozwoju własnego dziecka.
 • ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych wśród dzieci 5-6 letnich, ich rodziców i opiekunów.
 • uświadomienie rodzicom i opiekunom ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dzieci.
 • przekonanie rodziców i opiekunów o słuszności podejmowanych działań profilaktycznych w domu i w środowisku przedszkolnym, które służą poprawie i umacnianiu właściwych zachowań sprzyjających zdrowiu fizycznemu, psychicznemu i społecznemu.
 • zachęcenie do wspólnego spędzenia czasu rodziców/opiekunów z dziećmi w trakcie rozwiązywania zadań.

 

Konkurs

plakat_zaczytaneprzedszkole

 

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Twoje dane – Twoja sprawa”

Nasza szkoła w bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy  przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”.

 Jest to już IX edycja programu, którego celem  jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkół o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności oraz kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów.

Realizacja Programu podzielona jest na etapy:

 1. Przeszkolenie i wyposażenie Koordynatorów Programu w pakiety edukacyjne /Urząd Ochrony Danych Osobowych
 2. Szkolenia rad pedagogicznych/Koordynatorzy Programu
 3. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz wydarzenia tematyczne w szkołach – w tym obchody Dnia Ochrony Danych Osobowych
 4. Podsumowanie i ewaluacja – raporty i spotkanie podsumowujące uczestników Programu.

Organizatorem Programu jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a partnerem wspierającym jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Program w roku szkolnym 2018/2019 realizowany jest w celu upowszechnienia wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli w okresie od 3 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.

 

„Trzymaj Formę!”

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji strategii WHO dotyczącej diety, aktywności fizycznej i zdrowia. Celem programu “Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.
 
Program “Trzymaj Formę!” pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru. Taka konstrukcja programu, dająca dużą swobodę wyboru sposobu jego realizacji, umożliwia uczniom poszukiwanie i realizowanie własnych pomysłów prozdrowotnych i ma niewątpliwy wpływ na jego skuteczność.

 

Ekipa Chrumasa gotuje: pakiet materiałów edukacyjnych dla szkół

Program dla szkół, w tym stanowiące jego element działania edukacyjne, łączy aspekty związane zarówno ze zdrowiem i edukacją, jak również rolnictwem, co znalazło odzwierciedlenie w liście przewodnim  skierowanym do szkół uczestniczących w programie sygnowanym przez kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Działania edukacyjne stanowią obok udostępniania dzieciom owoców, warzyw i produktów mlecznych jeden z głównych elementów Programu dla szkół. Dzięki nim dzieci uczą się zasad zdrowego odżywiania, w szczególności poznają korzyści diety bogatej w owoce, warzywa i produkty mleczne, a także uczą się o ich pochodzeniu, uprawie i produkcji oraz m.in. jak postępować, aby nie marnować żywności. Szkoły podstawowe uczestniczące w Programie dla szkół zobowiązane są zrealizować co najmniej dwa działania edukacyjne w semestrze zgodnie z zakresem i katalogiem określonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
 

Czyste Powietrze Wokół Nas – program edukacyjny dla przedszkolaków

Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem  tytoniu jest promocja zdrowia. Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.
Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. takie działania jak koordynowanie programów edukacji antytytoniowej dla przedszkoli i szkół. Jednym z takich programów jest program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze Wokół Nas”.
Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.
Program ma za zadanie:
Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2018             

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Cele Programu:
⦁ stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzieży;
⦁ poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci
i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
⦁ promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
⦁ zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
⦁ stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
⦁ tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
⦁ optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
⦁ promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.
 Zadania Programu:
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej
w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.
Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie.

 

Nie pal przy mnie proszę – program edukacji antytytoniowej
Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Założenia ogólne programu
¨      program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
¨     stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym
¨      podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych,
¨      program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci,
¨      w programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci)
¨      program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.
Cele szczegółowe
¨      Uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
¨      Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie
¨      Uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia
¨      Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem
¨      Wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.
Struktura programu
Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:
⦁ CO TO JEST ZDROWIE?
⦁ OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?
⦁ CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?
⦁ CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?
⦁ NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ!

 

Projekt “Umiem pływać”
 
Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu „nauki pływania”.
 
Główne cele projektu:
⦁ upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
⦁ nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
⦁ profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
⦁ zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, w tym alkoholizmowi, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
⦁ efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
⦁ wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie projektem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano krytej pływalni,
⦁ edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.
 
Projekt powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestniczenia w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną również poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Projekt będzie kierowany do wszystkich dzieci – uczniów klas III szkół podstawowych w całym kraju, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.
Metodycznie zorganizowane i powszechnie dostępne zajęcia „nauki pływania”, będą również stanowić atrakcyjną propozycję zagospodarowania wolnego czasu uczniów, w kontekście profilaktyki zapobiegania zjawiskom patologii społecznych.
Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci, popularyzacja sportu, to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. W pierwszych latach życia każdego dziecka kształtują się jego cechy psychomotoryczne, a rozpoczęcie szkolnej edukacji jest okresem, w którym procesy te są szczególnie intensywne. Potwierdzają to wyniki badań prezentowane w wielu naukowych publikacjach.