Biblioteka

Zapraszamy do biblioteki i czytelni

PONIEDZIAŁEK 7.40-8.40

WTOREK 9.30-11.30

ŚRODA 11.30-12.30

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Regulamin biblioteki 2020-2021

 

Nowości w bibliotece szkolnej (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)

nowości

   

 

PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH ORAZ MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

 

Definicje

Podręcznik – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;

Materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością organu prowadzącego szkołę.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są ewidencjonowane w zasobach bibliotecznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 r. nr 205 poz.1283) i podlegają kontroli zbiorów (skontrum, inwentaryzacja). Podręczniki w formie papierowej objęte są ewidencją uproszczoną wpisywane są do ewidencji podręczników i nie podnoszą wartości majątku biblioteki (ewidencja ilościowa).
 3. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają ewidencji bibliotecznej, są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu. W dokumentacji szkolnej przez okres użytkowania materiałów ćwiczeniowych (najczęściej rok) przechowywane są klasowe listy potwierdzające odbiór tych materiałów. W przypadku odejścia ze szkoły ucznia w ciągu roku szkolnego, jest on zobowiązany do zwrotu ćwiczeń.
 4. Biblioteka nieodpłatnie: a) wypożycza uczniom podręczniki i materiały edukacyjne mające postać papierową, b) przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe,
 5. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania REGULAMINU WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH, stanowiącego aneks do Regulaminu Biblioteki:
 1. Podręczniki i materiały edukacyjne gromadzone są w bibliotece szkolnej i wypożyczane kolejnym trzem rocznikom uczniów na okres jednego roku szkolnego.
 2. Książki należy zwrócić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela bibliotekarza.
 3. Udostępniane książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 4. Wypożyczający powinien zwrócić uwagę na ich stan, a zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Czytelnik ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych książek.
 6. Podręczniki należy szanować jako dobro wspólne. W podręczniku nie wolno niczego pisać, zaznaczać, należy go obłożyć, zabezpieczając przed zniszczeniem.
 7. Uczeń odchodzący ze szkoły jest zobowiązany do zwrócenia wypożyczonych podręczników do biblioteki najpóźniej w ostatnim dniu nauki w szkole, z której je wypożyczył.
 8. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów biblioteki stwierdzone przy ich zwrocie.
 9. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia (z winy ucznia) lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, do którego uczeń został zobligowany do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia odkupienia podręczników i dostarczenia ich w zamian za zniszczone/zagubione. Szkoła nie może zażądać zwrotu kosztów za zniszczony podręcznik po trzech latach użytkowania.
 1. Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
 2. Po okresie użytkowania wskazanym w Ustawie (3 latach) zniszczone i nieaktualne podręczniki podlegają zubytkowaniu ze stanu biblioteki zgodnie z procedurą ewidencji zbiorów obowiązującą w placówce.