Biblioteka

Zapraszamy do biblioteki i czytelni

Poniedziałek  10.30-11.30

Środa    9.45-10.45

Piątek   8.45-9.45

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

 

I. Informacje ogólne:

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą:
  • realizacji  potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
  • realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, współpracy
   z nauczycielami i wychowawcami w zakresie ich realizacji,
  • doskonaleniu pracy nauczyciela,
  • tworzeniu warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
  • promowaniu czytelnictwa i kształtowaniu kultury czytelniczej poprzez różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa, np.: konkursy, gazetki, wystawy,
  • promowaniu działalności biblioteki w środowisku szkolnym.
 2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

 

II. Korzystanie z wypożyczalni:

 

 1. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając do domu lub czytając na miejscu. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
 2. Czas pracy biblioteki dostosowany jest do tygodniowego planu zajęć – tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Przeglądanie zasobów bibliotecznych oraz wypożyczanie  odbywa się  3 razy  w tygodniu po 1 godzinie.
 3. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 4. Nauczyciele i uczniowie mają możliwość korzystania z księgozbioru podręcznego podczas zajęć lekcyjnych za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 5. Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko.
 6. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z karty.
 7. Jednorazowo wypożyczyć można 4 książki.
 8. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.  
 9. W bibliotece należy zachowywać się spokojnie i kulturalnie. Wypożyczone książki należy szanować.
 10. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez   nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony  w prawach korzystania z biblioteki.
 11. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

III. Korzystanie z czytelni:

 

 1. W bibliotece szkolnej znajduje się czytelnia, która umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.
 2. Czytelnik z księgozbioru podręcznego korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 3. Materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić z czytelni bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
 4. Czytelników korzystających ze zbiorów na miejscu obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków.