RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Szkoła Podstawowa w Świbie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Świbie, Świba 146, 63-600 Kępno.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@iod-wielun.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 4. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. zgody na przetwarzanie danych osobowych – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO
 6. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawa prawna 6 ust. 1 lit. b RODO
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 9. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

 – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane oraz nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

                                                                      

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

I. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową w Świbie, 63-600 Kępno, Świba 146 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom, osób przebywających na terenie szkoły oraz ochrony mienia.

II. Monitoring obejmuje teren wokół budynku szkoły, korytarze szkolne, wejście do budynku.

III. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Szkoła Podstawowa w Świbie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Świbie, Świba 146, 63-600 Kępno.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@iod-wielun.pl lub pod adresem Administratora
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą prawną jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie trzech miesięcy. Jeżeli nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:

-żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– żądania dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu (dostęp do kopii danych osobowych o ile nie naruszy to praw i wolności innych osób),

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.