RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Szkoła Podstawowa w Świbie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Świbie, Świba 146, 63-600 Kępno.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@iod-wielun.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 4. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 5. zgody na przetwarzanie danych osobowych – podstawa prawna art. 6 ust.1 lit. a RODO
 6. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawa prawna 6 ust. 1 lit. b RODO
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 8. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 9. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 – dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

 – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane oraz nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

                                                                      

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego

I. Monitoring wizyjny prowadzony jest przez Szkołę Podstawową w Świbie, 63-600 Kępno, Świba 146 w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, pracownikom, osób przebywających na terenie szkoły oraz ochrony mienia.

II. Monitoring obejmuje teren wokół budynku szkoły, korytarze szkolne, wejście do budynku.

III. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Szkoła Podstawowa w Świbie informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Świbie, Świba 146, 63-600 Kępno.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@iod-wielun.pl lub pod adresem Administratora
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Podstawą prawną jest art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres maksymalnie trzech miesięcy. Jeżeli nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:

-żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanych danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– żądania dostępu do danych osobowych podlegających przetwarzaniu (dostęp do kopii danych osobowych o ile nie naruszy to praw i wolności innych osób),

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
dla fanpage Szkoły Podstawowej w Świbie

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na funpage’u oraz aplikacji Messenger jest Szkoła Podstawowa w Świbie, Świba 146, 63-600 Kępno, reprezentowana przez Dyrektora. Współadministratorem danych jest Facebook Inc. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez portal Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: inspektor@iod-wielun.pl.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z prowadzeniem  profilu (fanpage) Szkoły w celu informowania Cię o naszej aktywności, promowania wydarzeń, a także komunikacji z Tobą za pośrednictwem usług, jakie oferuje Facebook (Messenger, komentarze, wiadomości wysyłane poprzez funpage).
 4. Twoje dane osobowe podajesz dobrowolnie. Pozyskujemy je również z portalu Facebook w postaci statystyk, które Wspóladministrator generuje z plików cookies przeglądarek. Są to dane dotyczące profilu i liczby odwiedzających funpage. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a) RODO.
 5. Twoje dane osobowe podawane na portalu Facebook w związku z korzystaniem z fanpage Szkoły, lub przekazywane za pośrednictwem komunikatora Messenger mogą być dostępne dla administratora tego portalu – tj. Facebooka. Dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.
 6. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
 7. Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu istnienia naszego fanpage, jednak nie dłużej niż przez okres, który nas obserwujesz lub wycofasz zgodę. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 9. Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu w zakresie przetwarzanym przez Administratora. Nie mamy wpływu na przetwarzanie danych w zakresie, który przetwarza współadministrator danych – Facebook, Inc.
 10. Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy, czy kontaktowania się przy użyciu komunikatora Messenger).