Samorząd Uczniowski

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Świbie.

§ 2

Samorząd uczniowski, działający w Szkole Podstawowej w Świbie, zwany dalej SU, działa na
podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949),
Statutu Szkoły Podstawowej w Świbie.

Rozdział II: CELE DZIAŁALNOŚCI SU

§ 3
Do głównych celów działalności SU należą:
a) promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania
wspólnych decyzji w sprawach szkoły,
b) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wniosków, opinii i
potrzeb uczniów we wszystkich sprawach szkoły,
c) zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów
i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra,
d) podejmowanie działań z zakresu wolontariatu,
e) promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem,
f) organizowanie i zachęcanie uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole,
g) reprezentowanie działalności SU przed dyrekcją, radą pedagogiczną, radą rodziców i
innymi organami.
 

Rozdział III: OPIEKUN SU

§ 4
Opiekę nad pracą SU sprawuje Opiekun SU.
§ 5

Opiekuna SU powołuje dyrektor szkoły spośród nauczycieli szkoły uwzględniając sugestie
uczniów.

§ 6

Opiekun SU wspomaga jego działalność poprzez:
a) wsparcie SU w sprawach merytorycznych i organizacyjnych,
b) inspirowanie uczniów do działania,
c) pośredniczenie w relacjach SU z dyrekcją oraz radą pedagogiczną.

Rozdział IV: ORGANY SU – KOMPETENCJE, ZADANIA, STRUKTURA.

§ 7

Do wybieralnych organów SU należą:

1. Rada Samorządów Klasowych.
2. Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

§ 8
Przedstawiciele Samorządów Klasowych:
a) identyfikują potrzeby uczniów,
b) inspirują i zachęcają uczniów do działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej,
rozrywkowej, naukowej w szkole,
c) informują uczniów o działalności Zarządu SU.
Zebranie ogólne Przedstawicieli Samorządów Klasowych wszystkich klas w szkole
nazywane jest Radą Samorządów Klasowych.
§ 9

Do obowiązków Przedstawicieli Samorządów Klasowych należy:
a) uczestnictwo w pracach Rady Samorządów Klasowych i realizacja celów SU,
b) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
c) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 10
Do kompetencji Rady Samorządów Klasowych należy:
a) współpraca z Zarządem SU i Opiekunem SU,
b) opiniowanie planu działań i konkretnych inicjatyw Zarządu SU,
c) zgłaszanie propozycji działań dla Zarządu SU,
d) kontrolowanie zgodności działań Zarządu SU z niniejszym Regulaminem oraz Statutem
Szkoły
e) rozpatrywanie i opiniowanie semestralnych i rocznych sprawozdań Przewodniczącego
SU z działalności SU i innych spraw wniesionych przez członków Zarządu SU pod obrady.

§ 11

Do kompetencji Zarządu SU należy:
a) koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich,
b) identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby,
c) przedstawianie dyrekcji, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wniosków, opinii,
sugestii członków SU,

§ 12
Do obowiązków członków Zarządu SU należy:
a) uczestnictwo w pracach Zarządu SU i realizacja celów SU,
b) stosowanie się w swojej działalności do wytycznych dyrekcji,
c) uwzględnianie w swojej działalności potrzeb uczniów,
d) troska o wysoki poziom organizacyjny i dobrą atmosferę podczas pracy SU,
e) włączanie uczniów w ogólnoszkolne działania Zarządu SU.

§ 13

Zarząd SU składa się z:
1. Przewodniczącego SU,
2. Wiceprzewodniczącego SU,
3. Skarbnika – sekretarza,
4. 12 stałych członków Zarządu, stanowiących kierownictwo wybranych przez siebie
sekcji.

§ 14

Podział obowiązków i zadań w poszczególnych członków zarządu i w obszarach działań stałych
członków Zarządu SU zostaje ustalony na początku roku szkolnego.

§ 15

1. Wybieralne organy SU podejmują decyzje większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków.
2. Decyzje Rady Samorządów Klasowych oraz Zarządu SU mogą być uchylone przez
dyrekcję szkoły gdy są sprzeczne z prawem lub statutem szkoły.

§ 16

1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu
wolontariatu.
2. Działania te mogą być podejmowane z inicjatywy ucznia, który zgłasza opiekunowi
samorządu chęć zaangażowania się w działania z zakresu wolontariatu.
3. Opiekun samorządu informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, który podejmuje decyzję w
porozumieniu z opiekunem samorządu.
4. Decyzja dyrektora w tym zakresie jest ostateczna.
5. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu składającą się z co
najmniej 3 uczniów, wybranych w głosowaniu tajnym przez ogół uczniów szkoły,
spośród minimum 5 kandydatów.

Rozdział V: POSTANOWIENIA KOŃCOWE – TECHNICZNE

§ 17

Mandat członka Rady Samorządu Uczniowskiego wygasa w wypadku:
a) rezygnacji,
b) końca kadencji,
c) ukończenia nauki w szkole.
Mandat Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wygasa w razie odwołania decyzją dyrekcji szkoły
lub rady pedagogicznej.

§ 18
Jeśli wygaśnięcie mandatu następuje w trakcie kadencji:
a) w miejsce stałych członków Rady Samorządu Uczniowskiego – Rada Samorządu
Uczniowskiego powołuje osoby pełniące ich obowiązki na czas określony lub
przeprowadza uzupełniające wybory powszechne,
b) w przypadku Przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego – na czas określony
obowiązki Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący lub przeprowadza się
uzupełniające wybory powszechne,
c) w przypadku wygaśnięcia mandatu Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – w tym czasie
obowiązki Opiekuna pełni tymczasowo dyrektor szkoły do czasu powołania nowego
Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
§ 19

1. Zmiany Regulaminu SU można dokonać podczas wspólnych obrad Rady Samorządów
Klasowych i Zarządu SU na wniosek Przewodniczącego SU, Opiekuna SU, dyrekcji szkoły
lub co najmniej połowy członków Zarządu SU lub Rady Samorządów Klasowych.
2. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od daty jej
podjęcia.
3. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Komitet Założycielski SU.

 

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO